بهترین های پزشکی و پرستاری | اوردامین : مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی
  • اوردامین
  • طراحی وب
1399
تير
15
يک شنبه
شمارنده
بازدید امروز : 10041 بازدید
کل بازدید کنندگان امروز : 416 نفر
بازدید کل : 38769636 بازدید
حاضرین در سایت : 42 نفر

تاریخ شروع شمارشگر : 94/3/01

عمر سایت : حدود 5 سال پیش

تعداد کل مطالب : 1168
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی

زمینه و هدف: همگام با پیشرفت های علمی اخیر در زمینه درمان زخم، پانسمان های مدرن با بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز طراحی و تولید شدند. چنین پانسمان هایی می‌توانند با حفظ و کنترل رطوبت زخم در کنار سایر شرایط، محیط مناسب ی را برای درمان مرطوب زخم فراهم نمایند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر دو روش پانسمان خشک و مرطوب بر بهبود زخمهای سوختگی بوده است.

  روش بررسی : این پژوهش نیمه تجربی و روش نمونه گیری مستمر و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه بوده است. حجم نمونه نهایی 60 نفر بیمار بستری در مرکز سوختگی شهید مطهری با سوختگی درجه دو با سطح سوختگی کمتر و مساوی 10 درصد در هر دو دست یا هر دو پا بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست مشاهدات بود . یک قسمت از ناحیه سوخته با استفاده از روش پانسمان خشک طبق روتین بیمارستان و بخش دیگر آن با استفاده از پانسمان مرطوب N-A ultra پانسمان می‌شد. میزان و مدت بهبودی در روزهای سوم، هفتم، سیزدهم و بیست ویکم مشاهده و ثبت می‌شد. روش‌های آمار توصیفی و آزمون t زوج جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز با استفاده از SPSS نسخه 13 انجام شد.

  یافته ها : میانگین نمرات درجه بهبودی در دو روش اختلاف معنی داری را نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین مدت بهبودی در روش مرطوب 11روز و در روش خشک 14روز بوده است.

نویسنده : amin mah
تاریخ ارسال : دوشنبه ، 98/09/25 ، در ساعت 14:41

نظرات برای مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی

نام و نام خانوادگی شما *
آدرس ایمیل شما
آدرس وب شما
متن نظر *