بهترین های پزشکی و پرستاری | اوردامین : ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﺮژی ﺗﻨﻔﺴﯽ چیست ؟؟
  • اوردامین
  • طراحی وب
1399
تير
12
پنج شنبه
شمارنده
بازدید امروز : 10536 بازدید
کل بازدید کنندگان امروز : 553 نفر
بازدید کل : 38738426 بازدید
حاضرین در سایت : 52 نفر

تاریخ شروع شمارشگر : 94/3/01

عمر سایت : حدود 5 سال پیش

تعداد کل مطالب : 1168

ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﺮژی ﺗﻨﻔﺴﯽ چیست ؟؟

ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﺮژی ﺗﻨﻔﺴﯽ چیست ؟؟

ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﺮژی ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻟﺘﻬﺎب آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﺨﺎط ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن از داروﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
 
درﻣﺎﺗﯿﺖ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﺗﻤﺎﺳﻲ، آﺗﻮﭘﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف دارو اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. 
 
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ آﻟﺮژی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ  و درﺧﺘﻲ اﺳﺖ. 
 
واﮐﻨﺶ آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺘﯿﮏ  ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ در ﺑـﺪن ﺑـﻮده ﻛـﻪ در اﺛـﺮ آزاد ﺷـﺪن آﻧﺘـﻲ ژن IgE  و 
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ، آﻧﮋﻳﻮ ادم، اﻓﺖ ﻓﺸﺎر، ﻛﻼﭘﺲ ﻋﺮوﻗﻲ، اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼت، ﺑﺮوﻧﻜﻮاﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﺷﺪﻳﺪ و ﺳﻴﺎﻧﻮز اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 
اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام  ﭘﺮﺳﺘﺎري در واﻛﻨﺶ آﻧﺎﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. 
 
درﻣﺎن ﻃﺒﻲ واﻛﻨﺶ آﻧﺎﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ ﺗﺰرﻳﻖ اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 1:1000 زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﻳـﺎ ﻋﻀﻼﻧﻲ در اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻳﺎ ران اﺳﺖ. 
 
واﻛﻨﺶ آﻧﺎﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ دﻳﺮرس ﻃﻲ 72 ـ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﺮژن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.


نویسنده : amin mah
تاریخ ارسال : شنبه ، 98/10/28 ، در ساعت 19:05

نظرات برای ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﺮژی ﺗﻨﻔﺴﯽ چیست ؟؟

نام و نام خانوادگی شما *
آدرس ایمیل شما
آدرس وب شما
متن نظر *