بهترین های پزشکی و پرستاری | اوردامین : نکات مهم پزشکی و پرستاری
بهترین های پزشکی و پرستاری | اوردامین : نکات مهم پزشکی و پرستاری
  • اوردامین
  • طراحی وب
1402
خرداد
09
سه شنبه
شمارنده
بازدید امروز : 2472 بازدید
کل بازدید کنندگان امروز : 534 نفر
بازدید کل : 54678435 بازدید
حاضرین در سایت : 116 نفر

تاریخ شروع شمارشگر : 94/03/01

عمر سایت : حدود 8 سال پیش

تعداد کل مطالب : 1214
نکات مهم پزشکی و پرستاری

نکات مهم پزشکی و پرستاری

1. شايعترين علت ايست تنفسي انسداد راه هوايي و شايعتـرين نـوع آن انسـداد در اثـر آسپيراسـيون و دربيماران بيهوش برگشت زبان است. 

2. جهت بررسي پاسخ دهي در ايست قلبي ريوي، بهترين كار خواباندن بيمار به صورت طاقباز، ضربه زدن بـهشانه هاي بيمار همراه با بلند صداكردن وي است. 

3. اولين اقدام در مواجهه با بيمار ايست قلبي ريوي در بيـرون بيمارسـتان تمـاس بـا اورژانـس و در داخـل بيمارستان اعلام كد احياست. 

4. اولين و مهمترين اقدام درماني در ايست قلبی ريوي با ريتم آسيستول يا فعاليت الكتريكـي بـدون نـبض فشردن قفسه سينه بيمار است. 

5. اولين اقدام درماني در ايست قلبی ريوي با ريتم قلبي VF يا VT، دادن شوك و در صورت حاضـرنبودن
دستگاه شوك، فشردن قفسه سينه بيمار است. 

6. حداقل تعداد فشردن قفسه سينه 100 بار در دقيقه و حداقل عمق 5 cm در بزرگسالان توصيه ميشود. 

7.  قبل از تعبيه راه هوايي پيشرفته بعد از هر 30 بار فشردن قفسه سينه دو بار تهويه مصنوعي انجام ميشـود ولي بعد از تعبيه راه هوايي پيشرفته 10ـ 8 بار تهويه مصنوعي در دقيقه بدون قطع فشردن قفسه سـينه داده ميشود. 

8. راههاي هوايي پيشرفته عبارتند از: راه هوايي ماسك حنجرهاي (Combi tube ،(LMA ، لوله لارنژيال(LT)
 و لوله تراشه (ETT). 

9. اولين و اصليترين داروي احياي قلبی ريوي اپينفرين است كه دوز تجويزي آن 1 ميليگـرم هـر 5 ــ3 دقيقه است. 

10 آمیودارون داروي خط اول آنتي اريتمي در ايست قلبي با ريتمهاي قابل شوك است كه دوز اول آن 300 ميليگـرم و دوز بعدي 150 ميليگرم بلوس است.

11. اولويتهاي مراقبت از بيمار دچار اختلال هوشياري حفظ راه هوايي، بررسي از نظر آسپيراسيون، كنتـرل علايم حياتي و كنترل عوارض احتمالي است.
 
12. اگر علت انسداد راه هوايي جسم خارجي باشد، ابتدا بيمار تشويق به سرفه مـيشـود و در صـورت عـدم خروج يا عدم توانايي بيمار، مانور هيمليخ تا 10 بار انجام ميگيرد (در بچه هاي زير يـك سـال، بيمـاران چاق و بيماران ماههاي آخر حاملگي اين كار بايد با فشردن قفسه سينه انجام گردد) و اگر با تلاشهـاي فوق راه هوايي باز نشد، كريكوتيروتومي انجام ميشود (در كودكان زير 12 سال ممنوع است). 

 13. در حالت برگشت زبان در بيماران بيهوش مانورهـاي معمـول Head Tilt-Chin Lift يـا Jaw Trust استفاده میگردد.
نویسنده : amin mah
تاریخ ارسال : دوشنبه ، 98/08/06 ، در ساعت 23:07

نظرات برای نکات مهم پزشکی و پرستاری

نام و نام خانوادگی شما *
آدرس ایمیل شما
آدرس وب شما
متن نظر *